کتاب تعالی اگو

اثر ژان پل سارتر از انتشارات ناهید - مترجم: عادل مشایخی-اگزیستانسیالیسم

First published in France in 1937, this important essay marked a turning point in Sartres philosophical development. Before writing it, he had been closely allied with phenomenologists such as Husserl and Heidegger. Here, however, Sartre attacked Husserls notion of a transcendental ego. The break with Husserl, in turn, facilitated Sartres transition from phenomenology to the existentialist doctrines of his masterwork, Being and Nothingness, which was completed a few years later while the author was a prisoner of war.


خرید کتاب تعالی اگو
جستجوی کتاب تعالی اگو در گودریدز

معرفی کتاب تعالی اگو از نگاه کاربران
یک جای خوب برای شروع فلسفه او.

مشاهده لینک اصلی
یکی از متن های قابل دسترس در برنامه فلسفه من. من حدس می زنم که نویسندگان فرانسوی فقط می دانند چگونه خود را بهتر از آن آلمانی ها تشخیص دهند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب مهم

مشاهده لینک اصلی
تفسیر مبهم هوسرل، همراه با رویکردهای پدیده شناسی جدید مبهم، منجر به یک قطعه شگفت انگیز و تحسین بر ذهنیت می شود.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تعالی اگو


 کتاب خاطرات
 کتاب نقب
 کتاب مگس ها
 کتاب گوشه نشینان آلتونا
 کتاب دست های آلوده
 کتاب کار از کار گذشت