کتاب روایت اگزیستانسیالیسم سارتر در ایران

اثر علی خزاعی فر-مرضیه ملکشاهی از انتشارات کتاب بهار-اگزیستانسیالیسم

در ایران پیش از انقلاب، اگزیستانسیالیسم سارتری، که خود گفتمانی پویا، تغییرپذیر، پیچیده و گاهی پرتناقض، بود، در دست روشنفکران ایرانی و در بافت‌‌های مختلف سیاسی و اجتماعی به خدمت اهداف گوناگون و گاه متناقضی درآمد.
از همان آغاز معرفی سارتر در ایران، چهرۀ چندگانۀ وی طیف‌‌های مختلفی از روشنفکران، نویسندگان، و مترجمان را با اهداف مختلف به خود جلب کرده است. شاید بتوان گفت که سارتر متفکری است که آن‌‌چه را که روشنفکران ایرانی در طی چند دهه و در شرایط مختلف اجتماعی و سیاسی در جست‌وجوی آن بوده‌‌اند به‌طور یک‌‌جا در خود داشته است: ۱) فیلسوفی که داستان و رمان می‌‌نویسد، ۲) داستان‌‌نویسی که فیلسوف است، ۳) روشنفکری غیرمارکسیست که گرایش‌‌های مارکسیستی دارد، ۴) روشنفکری که از مارکسیسم روبرگردانده است، ۵) نظریه‌‌پردازی که به چریک‌‌ها کمک می‌‌کند، و ۶) نویسنده‌‌ای که برای آینده‌‌ای بهتر اندیشه دارد و هر طیفی به فراخور هدف و اندیشۀ خود بر یکی از این جنبه‌‌ها نور تابانیده است. کتاب حاضر سرگذشت اگزیستانسیالیسم سارتر را در ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ روایت می‌کند و می‌کوشد تا، با بررسی نقش ترجمه و دیگر انواع بازنویسی، شرحی از مواجهۀ مترجمان و روشنفکران پیش از انقلاب با این گفتمان به‌دست دهد.


خرید کتاب روایت اگزیستانسیالیسم سارتر در ایران
جستجوی کتاب روایت اگزیستانسیالیسم سارتر در ایران در گودریدز

معرفی کتاب روایت اگزیستانسیالیسم سارتر در ایران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روایت اگزیستانسیالیسم سارتر در ایران


 کتاب روایت اگزیستانسیالیسم سارتر در ایران
 کتاب درباره اگزیستانسیالیسم
 کتاب مشکل ما
 کتاب معنا
 کتاب درآمدی بر فلسفه های هست بودن
 کتاب اگزیستانسیالیسم