کتاب ماندارن ها

اثر سیمون دوبووار از انتشارات دنیای نو - مترجم: پرویز شهدی-اگزیستانسیالیسم

In her most famous novel, The Mandarins, Simone de Beauvoir takes an unflinching look at Parisian intellectual society at the end of World War II. In fictionally relating the stories of those around her — Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Arthur Koestler, Nelson Algren — de Beauvoir dissects the emotional and philosophical currents of her time. At once an engrossing drama and an intriguing political tale, The Mandarins is the emotional odyssey of a woman torn between her inner desires and her public life.


خرید کتاب ماندارن ها
جستجوی کتاب ماندارن ها در گودریدز

معرفی کتاب ماندارن ها از نگاه کاربران

جالب بود چه به لحاظ شنخات کمونیسم و چه به لحاظ شناخت انسانها و تفکرات انسانی علی الخصوص زنان ، اینکه وقایع همسان یکبار از نگاه یک زن و یکبار از نگاه یک مرد روایت شده بود جز نقاط قوت کتاب بود و کمک زیادی به شناخت تفاوت های این دو جنس می کرد.

مشاهده لینک اصلی
دوبوار، یار دیرینهٔ سارتر و پرچمدار مکتب اگزیستانسیالیست به حق میتوان گفت قلم گیرا و نافذی دارد.
نویسنده ای ندیده ام که انقدر وجودگرایی را اینگونه ظریف و موزون در لابلای نوشته هایش اثردهد.
رمان حاضر فراز نشیبها و حال و هوای دوران جوانی دوبوار را به تصویر کشیده است. دوران تجدد و ظهور افکار نو و گاها هنجار شکن پسامدرنیسم؛

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ماندارن ها


 کتاب کتاب دلواپسی
 کتاب ادبیات چیست
 کتاب خون دیگران
 کتاب شاهدی بر زندگی من
 کتاب مگس ها
 کتاب مرگ