کتاب پلیس را خبر می کنم

اثر اروین دی. یالوم از انتشارات نوای مکتوب - مترجم: مرجان معتمد حسینی-اگزیستانسیالیسم

Something heavy is going on … the past is erupting … my two lives, night and day, are joining. I need to talk. Irv Yaloms old medical school friend was making a plea for help. In their fifty years of friendship, Bob Berger had never divulged his nocturnal terrors to his close comrade. Now, finally, he found himself forced to. In Im Calling the Police, Berger recounts to Yalom the anguish of a war-torn past: By pretending he was a Christian, Berger survived the Holocaust. But after a life defined by expiation and repression, a dangerous encounter has jarred loose the painful memory of those years. Together, they interpret the fragments of the horrific past that haunt his dreams.


خرید کتاب پلیس را خبر می کنم
جستجوی کتاب پلیس را خبر می کنم در گودریدز

معرفی کتاب پلیس را خبر می کنم از نگاه کاربران
Î • ¾ من من \"ικοÏ، ιμοκΠ± λ من · μιΠ± Ï † Ï Î ± من \"من ± λ من ¹ μιΠ± من \"من ΠσίΠΠ· من »Î ± Ï € ιÎμκÏ\" Î²Î¯Î½Ï ·.

مشاهده لینک اصلی
روایت قوی از بقا، یک داستان به گفتن.

مشاهده لینک اصلی
بیش از یک کتاب من آن را به عنوان یک مقاله توصیف می کنم. اگر او بدون شک کمی عمیق تر رفته بود، من آن را می خواهم 5. خواهش می کنم کتاب های یالوم را در آینده ببینید .....

مشاهده لینک اصلی
به خوبی به داستان روانکاوی پرداخته، آن را دوست داشت

مشاهده لینک اصلی
من فقط به خاطر پایان ناگهانی به 4 ستاره میروم! من میخواهم بحث و تفسیر بیشتری در خواب روبرتز داشته باشم! یک داستان بسیار لمس

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پلیس را خبر می کنم


 کتاب مرگ
 کتاب خون دیگران
 کتاب شاهدی بر زندگی من
 کتاب هر روز یک قدم نزدیک تر
 کتاب تعالی اگو
 کتاب عذاب روح